Initiatiefnemers

Ministerie van Economische Zaken

Het Ministerie van Economische Zaken (EZK) faciliteert de installatie van verschillende duurzame warmte- en koudetechnieken op een aantal opleidingscentra en is bereid om binnen de relevante wettelijke kaders en in overeenstemming met de toepasselijke staatssteunregels een financiële bijdrage beschikbaar te stellen ten behoeve van verschillende warmtepompen op alle warmtepompen-opleidingscentra. UNETO-VNI en OTIB zullen daartoe een aanvraag indienen bij EZK, vergezeld van een project- en investeringsplan. Ook zal EZK overige Partijen ondersteunen met voor de samenwerking in deze Green Deal relevante kennis en kunde. EKZ stimuleert de aankoop van verschillende decentrale duurzame warmtetechnieken door particulieren en bedrijven middels de Regeling nationale EZ-subsidies, titel 4.5 “Investeringssubsidie duurzame energie” (ISDE).

Techniek Nederland

De inzet en acties van Techniek Nederland (voorheen UNETO-VNI) zet zich om in een infrastructuur van praktijkleslokalen en praktijkwerkplaatsen te realiseren. Techniek Nederland heeft in samenwerking met de Brancheverenigingen, een sturende rol bij het realiseren van de opleidingsstructuur die met deze Green Deal wordt opgezet. Bij warmtepompen werkt Techniek Nederland hiertoe samen met DHPA en BodemenergieNL, bij biomassaketels met de NBKL, bij pelletkachels met de NBPI en bij koelmachines de NVKL. Techniek Nederland zet zich in om installatiebedrijven te enthousiasmeren hun medewerkers het door de installatiebranche gewenste kwaliteitsniveau te laten behalen. Daartoe organiseert ze activiteiten voor zowel installateurs als voor monteurs, zoals kennisoverdrachtsbijeenkomsten en monteursbijeenkomsten.

IW Nederland

IW Nederland biedt op zes van haar opleidingslocaties de opleidingsinfrastructuur en praktijkopstellingen aan voor het opleiden in de branche. Het betreft zowel het opleiden van werkzaam personeel van installatiebedrijven als het opleiden van jonge vakmensen door het MBO.

ROVC Technische Opleidingen

ROVC heeft de leerlijn voor de warmtepomptrainingen mede ontwikkeld. In deze ontwikkeling richt ROVC zich met name op het maken van korte, praktische trainingen en de daarbij behorende praktijkopstellingen van de warmtepompen. Het trainingsaanbod is modulair opgebouwd, zodat een ieder instroomt op het juiste niveau.

OTIB

OTIB levert een concrete bijdrage door de inbreng van een projectleider tijdens de bouw en realisatie van de praktijkinstallaties en een projectcoördinator die met name focust op de communicatie naar de branche t.a.v. het enthousiasmeren van de installatiebedrijven en het informeren van de markt over het belang van duurzame technieken.

DHPA

Ten behoeve van behoud en verdere vergroting van kwaliteit van apparatuur, systeem en installatie heeft de DHPA interne werkgroepen waaronder ‘Kennis en opleiding’. Naast de geformuleerde algemene inzet zoals in “specifieke overwegingen” genoemd zal de DHPA zich inspannen om haar leden apparatuur en kennis te laten inbrengen voor actualisering van de leer- en kwaliteitslijnen voor installatie van de diverse typen warmtepompen.

Gasunie

Gasunie zet zich onverminderd in als aanjager en ondersteuner van de opzet en uitwerking van de warmtepompopleidingen. Ook ondersteunt Gasunie de inrichting van de praktijkwerkplaats in Groningen financieel.

Provincie Zuid-Holland

Zuid-Holland wil de Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht helpen inrichten als een opleidingslocatie duurzame installaties voor installateurs en zal de inrichting van deze praktijkwerkplaats financieel ondersteunen.

Enpuls

Enpuls zet zich in als versneller van de energietransitie. Enpuls faciliteert gemeenten en energieprofessionals bij de bepaling van de inzet van de juiste duurzame verwerkingstechnieken bij gebiedsinrichting. Specifiek rond deze Green Deal Warmtepompen, ondersteunt en faciliteert Enpuls de installatiesector om de juiste inzet van decentrale duurzame verwarmingstechnieken op grote schaal toepasbaar te maken. Enpuls levert financiële ondersteuning aan het tot stand brengen van de opleidingsinfrastructuur en de inrichting van de praktijkwerkplaatsen binnen het verzorgingsgebied van Netbeheerder Enexis. Enpuls is een dochteronderneming van Enexis.

PARTNERS

De initiatiefnemers worden ondersteund door onderstaande partners: